Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Kamer 2.03)

Herijking IHP, Uitvoeringskrediet Griftland College en Voorbereidingskrediet 2e Van der Huchtschool

donderdag 13 juni 2024

20:45 - 22:30
Locatie

Kamer 2.03

Voorzitter
Rob Metz

Uitzending

Agendapunten

 1. 1. Herijking Integraal Huisvestingsplan 2021-2035


  Vanwege ontwikkelingen zoals een stijging van de bouwkosten en nieuwe inzichten is het in 2021 vastgestelde IHP herijkt.Het actualiseren van het IHP is van belang om de gevolgen voor de meerjarenbegroting inzichtelijk te maken en een weloverwogen besluit te nemen betreffende het wel of niet aanpassen van de in het IHP vastgestelde programmering (i.r.t. het budget). De financiering van de gemeente vanuit rijksmiddelen gaat wellicht veranderen (‘ravijn van 2026’). Dit heeft mogelijk consequenties voor het IHP.


  Het herijkte IHP bestaat uit een deel A – Actualisatie en deel B -Uitvoeringsprogramma 2024-2028.


  In deel A zijn de voorgenomen investeringen van de opgenomen voorzieningen in het vorige IHP uit 2021 gekoppeld aan een meer realistische planning. Ten opzichte van het vorige IHP zijn in de herijking in de periode 2021-2035 ook de scholen van het schoolbestuur SKOSS-KPOA meegenomen. In de actualisatie van het IHP worden de projecten die nog niet zijn uitgevoerd maar wel vallen binnen de scope van het IHP opnieuw tegen het licht gehouden. Het uitgangspunt ten aanzien van deze actualisatie is dat alle projecten die vallen binnen de komende vier jaar (2024 – 2028) ongewijzigd blijven. Voor de overige projecten 2029 – 2033) geldt de taakstelling om kritisch te kijken de programmering en toe te werken naar een realistische planning, rekening houdend met o.a. de beschikbare middelen en beschikbare tijdelijke huisvesting/locatie.


  Vervolgens is voor de projecten in de eerste termijn van het IHP (5 jaar) een strategie ontwikkeld, zowel op het proces als op de inhoud, om zoveel mogelijk synergie te realiseren met behoud van de ambities zoals gesteld in het vigerende IHP, een zogenoemd concreet uitvoeringsprogramma 2024-2028 (deel B).


  De actualisatie heeft geleid tot aanpassingen van het meerjareninvesteringsplan 2021-2035, met een investeringsvolume van ca. € 70 mln. welke is verwerkt in de Kadernota 2025.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het herijkte IHP (deel A en deel B) en om in te stemmen met het basiskwaliteitsniveau onderwijshuisvesting zoals gedefinieerd in deel A. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met een extra storting van € 75.000 jaarlijks vanaf 2025 en jaarlijks oplopend met € 75.000 tot en met het jaar 2035 in de reserve integraal accommodatiebeleid om het herijkte IHP 2021-2035 te kunnen bekostigen zoals opgenomen in de Kadernota 2025 en dit definitief af te wegen bij de begroting 2025-2028. Ook wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het inzetten van een bedrag van € 2 mln. van de duurzaamheidsgelden ter (mede) bekostiging van het herijkte IHP 2021-2035 zoals opgenomen in de Kadernota 2025.


  2. Vervangende nieuwbouw Griftland College
  In (de herijking van) het Integraal Huisvestingplan (IHP) 2021-2035 is vervangende nieuwbouw voor het Griftland College opgenomen. Op 8 juni 2023 heeft de o.a. besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw van het Griftland College. Inmiddels zijn de nieuwbouwplannen in een dusdanig gevorderd stadium dat de raad nu wordt gevraagd om het bijbehorende uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 32,33 miljoen inc. BTW. Dit zodat binnenkort daadwerkelijk begonnen kan worden met bouwen. Ook is op verzoek van de raad verkend hoe het nieuwe schoolgebouw multifunctioneel ingezet kan worden. Zo kan de aula beschikbaar worden gesteld als podium voor cultuuraanbieders. Het verbreden van de gymzalen biedt mogelijkheden voor het faciliteren van zaalsporten. De raad wordt daarom ook gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van € 420.000 inc. BTW om 3 nieuw te bouwen gymzalen te kunnen vergroten. Streven is dat het nieuwe schoolgebouw in 2026 wordt opgeleverd.


  3. Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw 2e Van der Huchtschool
  In (de herijking van) het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035 is vervangende nieuwbouw voor de 2de Van der Huchtschool opgenomen. Dit gezien de leeftijd en staat van het huidige schoolgebouw. Gemeenten hebben een zorgplicht als het gaat om de bekostiging van onderwijshuisvesting. Verkenning heeft opgeleverd dat nieuwbouw plaats dient te vinden op het huidige locatie. Voorgesteld wordt nu om een voorbereidingskrediet van € 410.000 inc. BTW beschikbaar te stellen zodat het schoolbestuur de nieuwbouwplannen (verder) kan uitwerken.