Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Kamer 2.03)

Onderzoek Klimaatadaptatie Rekenkamer Soest

donderdag 25 april 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Kamer 2.03

Voorzitter
Ties de Ruijter

Uitzending

Agendapunten

  1. Over het onderwerp:
    Het klimaat verandert, en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook Soest heeft te maken met meer droogte, hitte en wateroverlast. Soest wil in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. De Rekenkamer Soest heeft onderzocht welke maatregelen de gemeente de afgelopen vijf jaar genomen heeft op het gebied van klimaatadaptatie in de breedste zin van het woord (dus te nat, te droog en te heet). Onderzocht is of deze maatregelen doelmatig en doeltreffend waren, en op welke wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrokken en gestimuleerd zijn om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente Soest beleid heeft gevoerd op het gebied van wateroverlast maar niet op het gebied van hitte en droogte. Daardoor komen potentiële oplossingen op het raakvlak van hitte, droogte en wateroverlast (zoals groenstructuren) minder snel in beeld. Dat draagt niet bij aan het doeltreffend en doelmatig klimaatbestendig inrichten van Soest. De beperkte inzet op communicatie werkt belemmerend voor het behalen van de doelen op het gebied van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie vraagt namelijk ook inspanningen van inwoners, instellingen en bedrijven omdat klimaatadaptatie ook over de inrichting van de particuliere ruimte gaat. De Rekenkamer adviseert de gemeente o.a. om de opgave ‘de gemeente klimaatrobuust inrichten’ in beeld te brengen, er op toe te zien dat de verschillende klimaatthema’s, hitte, droogte en wateroverlast, niet opgesplitst worden én om bij het vaststellen van het klimaatadaptatiebeleid, meer in te zetten op het stimuleren van inwoners en bedrijven om zelf maatregelen te nemen.