Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Zoom
Voorzitter
Rob Metz
Toelichting

Informatie - Hooravond
De bijeenkomst is hier live te volgen en terug te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=-tTifU-q_cc&list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ&index=1

Agenda documenten

Agendapunten

Er wordt één Zoombijeenkomst gehouden. Rond de onderstaande vermelde tijdstippen wordt overgegaan op het volgende onderwerp en komen er nieuwe deelnemers bij en verlaten deelnemers van het vorige onderwerp de vergadering.

Elk onderwerp start met een bijdrage van de portefeuillehouder van max. 15 minuten. Hierin is gelegenheid om het onderwerp neer te zetten en in te gaan op afwegingen, dilemma’s en gemaakte keuzes. Daarna is het aan de genodigden om te reageren op het voorliggende voorstel. Dit wordt gevolgd door het stellen van vragen door de raadsleden/fractie-assistenten aan de genodigden.

 1. Huisvestingsverordening

In mei 2020 is het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het doel van dit masterplan is om als gemeente grip te houden op het voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor de kern Soest. Eén van de instrumenten is de verdeling van sociale woonruimte via de huisvestingsverordening.

De geldende huisvestingsverordening is in feite alleen een urgentieregeling. Een uitgebreidere regeling is alleen toegestaan als is aangetoond dat sprake is van schaarste. In het verleden is aangegeven dat dat niet het geval was, maar uit het woningbehoefteonderzoek uit 2019 is gebleken dat er wel degelijk een groot tekort aan sociale huurwoningen is in Soest. Daarom wordt nu een uitgebreidere verordening voorgesteld, waarin ook toewijzingsregels voor niet-urgent woningzoekenden zijn opgenomen.

Op dit moment worden alle sociale huurwoningen in de gemeente Soest verloot. Daarmee is Soest de enige in de regio. Dit heeft een aantal nadelen, waaronder het aantrekken van spoedzoekers, ook van buiten de regio, en de onzekerheid van woningzoekenden wanneer zij een woning zullen krijgen. Via de nieuwe verordening wordt voorgesteld 20% van de woningen verloot en 80% wordt toegewezen op basis van inschrijftijd.

Voor deze ‘hoorbijeenkomst’ zijn de volgende organisaties uitgenodigd om met de raad in gesprek te gaan over de huisvestingsverordening:

 • Woningcorporaties Portaal en de Alliantie
 • Woningnet (uitvoerende organisatie)
 • Enserve (uitvoerende organisatie urgentieregeling).

De opiniërende behandeling van de Huisvestingsverordening is nu voorzien op 18 februari en ter besluitvorming op 4 maart 2021.

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  Het huidige integraal huisvestingsplan onderwijs is vastgesteld in 2017. Sindsdien zijn er ontwikkelingen ontstaan als Integrale Kindcentra en regelgeving inzake energie neutraal bouwen.

De gemeente Soest en de schoolbesturen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs hebben met elkaar een visie en ambitie bepaald. Van daaruit hebben schoolbesturen en gemeente per wijk een toekomstperspectief ontwikkeld voor alle schoolgebouwen voor de komende 15 jaar. Vanuit de visie en ambitie is gewerkt naar een strategisch huisvestingsplan voor de periode 2021-2035. Bij het bepalen van de prioritering van projecten zijn de inhoudelijke thema’s en uitgangspunten op de gebieden samenwerking en de gebouwen belangrijke factoren. Daarnaast zijn ook vijf pijlers meegewogen: 1. Maximeren groei basisonderwijs; 2. Clustering vanuit inhoud, spreiding en flexibiliteit 3. Samenwerking 4. Goede spreiding en 5. Verduurzaming.

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) kan zich niet vinden in het Integraal huisvestingsplan op zowel principiële als inhoudelijke gronden. Dat betekent dat de scholen van de SKOSS niet zijn opgenomen in dit plan. De stichting kan jaarlijks aanvragen doen op basis van de Verordening huisvesting onderwijs.

Het meerjareninvesteringsplan voor de periode 2021 – 2035 omvat een bedrag van ruim € 46 mln. In de loop van deze periode zal aan de raad worden voorgesteld deze kredieten beschikbaar te stellen. De kosten van deze kredieten drukken door middel van kapitaallasten op de exploitatie van de gemeentebegroting. Dekking kan plaatsvinden uit de hiervoor gereserveerde middelen in de reserve accommodatiebeleid. Eventuele opbrengsten van vrijkomende locaties door clustering zijn niet meegenomen.

In het IHP wordt gerekend met normbedragen, met als basis de door de VNG berekende bedragen. In de praktijk blijkt de VNG-norm niet toereikend. In dit huisvestingsplan wordt geadviseerd om voor het Primair Onderwijs (PO) een opslag van 25% te hanteren bovenop de VNG-norm prijspeil 2020. De gemeente Soest hanteert al jaren een opslag van 15% bovenop de VNG-norm. Dit betekent dat in IHP voor het PO gerekend is met een opslag van 10% bovenop de norm van Soest.
Voor het Voortgezet Onderwijs (VO) is gerekend met de norm van de gemeente Soest (VNG (prijspeil 2020) + 15%) zonder ophoging. Dit lijkt mogelijk o.a. vanwege de schaalgrootte en mogelijkheid voor een schoolbestuur in het VO om zelf bij te dragen.

 • Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting 2021
  In het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest zijn er vijf aanvragen ontvangen. Na beoordeling zijn er twee aanvragen geselecteerd voor honorering: tijdelijke uitbreiding 1e v.d. Huchtschool en een uitbreiding van De Werveling. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 685.000. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een krediet te voteren voor dit bedrag. Financiële dekking vindt plaats ten laste van de Reserve integraal accommodatiebeleid.

Voor deze ‘hoorbijeenkomst’ zijn de volgende organisaties uitgenodigd om met de raad in gesprek te gaan:
-Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest, protestants christelijk met zes scholen;
- Stichting Eem-Vallei Educatief, openbaar met twee scholen op vier locaties;
- Educatis, reformatorisch, met één school;
- Stichting Katholiek Onderwijs Soest en Soesterberg, rooms-katholiek met zes scholen;
- Stichting Van der Huchtscholen, algemeen bijzonder met drie scholen.
- Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort, openbaar met één school voor speciaal onderwijs;
- Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, algemeen bijzonder met één school voor VSO;
- Stichting Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest, protestants christelijk met één school voor mavo, havo en vwo.

De opiniërende behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is nu voorzien op 18 februari en ter besluitvorming op 4 maart 2021. Het Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting is voor een opiniërende bespreking geagendeerd op 28 januari en ter besluitvorming op 4 februari 2021.

Het huidige integraal accommodatiebeleid stamt uit 2014. In het beleid uit 2014 is opgenomen dat de gemeente alleen nog eigenaar wil blijven van het voor onderwijs en accommodaties voor bewegingsonderwijs benodigde vastgoed (wettelijke taak). Het huisvesten van culturele partijen, kinderopvang, sport en zorg & welzijn behoort in die visie niet tot de taak van de gemeente. De gemeente maakt per geval zelf de keuze of zij deze partijen wil huisvesten.
In de praktijk blijkt dat een veel bredere huisvestingstaak wordt opgepakt dan het beleid voorschrijft en voor veel organisaties buiten de wettelijke taak huisvesting biedt.

De herijking van het accommodatiebeleid beoogt om beleid en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Allereerst door een aangescherpte definitie van maatschappelijk vastgoed. Ten tweede door in het nieuwe beleid de koppeling met gemeentelijke ambities voor verduurzaming en energietransitie te leggen.

Als visie wordt aangesloten bij de dienstverleningslogica en de rendementslogica. De dienstverleningslogica bestaat eruit dat Soest voorzieningen wil treffen om activiteiten voor sport, cultuur en welzijn te accommoderen. De rendementslogica gaat in op de vraag hoe deze accommodaties op een efficiënte wijze gebruikt en beheerd kunnen worden.
Ook wordt er onderscheid gemaakt in twee sturingsniveaus: op gemeentelijk niveau onder eigen regie en op wijkniveau faciliterend naar maatschappelijke partners. Er worden ook criteria benoemd om grond/gebouwen ter beschikking te stellen.
Nadruk wordt gelegd op: meervoudig en efficiënt gebruik en verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse storting in de Reserve Integraal Accommodatiebeleid vanaf 2022 met jaarlijks cumulatief € 20.000 te verhogen.

Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd om mee te praten:

 • Sportfederatie Soest (sport)
 • Idea en Balans (cultuur en welzijn)
 • BINK en Zippies (kinderdagverblijven)

De opiniërende behandeling van het Integraal accommodatiebeleid is nu voorzien op 18 februari en ter besluitvorming op 4 maart 2021.