Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

De Raad

donderdag 2 juli 2015

19:30
Toelichting

De Raad

Agendapunten

 1. 0

  Agendadocumenten

 2. 1
  Overige agendapunten:
 3. 2

  Door het vertrek van wethouder Y. Kemmerling naar Amersfoort is een vacature ontstaan. De fractie van D66 stelt voor in deze vacature te voorzien door de benoeming van de heer M.J. Adriani uit Bussum per 28 juli 2015. De heer Adriani heeft aangegeven ontheffing te willen vragen van het ingezetenschap Een c.v. ligt ter inzage in de leeskamer. Bij dit agendapunt komen achtereenvolgens aan de orde: a. Voordracht (mondeling) door de fractie van D66; b. Advies van de Commissie benoembaarheid wethouder; bijgevoegd is het advies naar aanleiding van het gesprek op 29 juni 2015; het advies zal door de Commissie worden toegelicht; c. Schriftelijke stemming over het voorstel (met daarbij benoeming van een commissie van stemopneming); Het voorstel is: - conform de voordracht van de fractie van D66 de heer M.J. Adriani per 28 juli 2015 te benoemen tot wethouder van de gemeente Soest; - aan de heer M.J. Adriani ontheffing te verlenen van het ingezetenschap voor de duur van één jaar, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 36a van de Gemeentewet; d. Uitslag van de stemming; e. Installatie, waarbij de heer Adriani heeft aangegeven de eed te willen afleggen; Hierna zal de vergadering kort worden geschorst.

 4. 4

  Een overheveling van “Voorgesteld als hamerstuk” naar “Overige agendapunten” in verband met een inhoudelijke bespreking houdt een agendering in voor een volgende raadsvergadering, tenzij er vanwege bepaalde redenen de besluitvorming niet uitgesteld kan worden (toe te lichten door de portefeuillehouder). –Deze gedragslijn is vastgelegd in de raadsvergadering van 14 april 2011-

 5. 5

 6. 6
  Mededelingen van de voorzitter
 7. 7

  Vragen van de PvdA inzake de bouwstop van de renovatieprojecten van Portaal.

 8. 8
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 9. 9

 10. 10

 11. 12

  (Rechtstreeks in de Raad) De gemeente Bunnik heeft aan het Algemeen Bestuur van de RMN verzocht toe te mogen treden tot de gemeenschappelijke regeling RMN. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiermee in te stemmen onder voorbehoud van de uiteindelijke instemming van de raden van de overige deelnemende gemeenten (Soest, Baarn, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein). Het Algemeen Bestuur van de RMN concludeert op basis van een strategienota dat de toetreding van de gemeente Bunnik zal zorgen voor een verlaging en daardoor betere beheersing van de overheadkosten. Voor Soest betekent dit een voordeel van jaarlijks € 10.600. Stemt de Raad in met de toetreding van de gemeente Bunnik tot de gemeenschappelijke regeling RMN?

 12. 13

  (Ronde 25 juni 2015) Doel van het bestemmingsplan Staringlaan is het juridisch planologisch mogelijk maken van de bouw van 23 grondgebonden woningen op het terrein Staringlaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 maart 2015 tot 11 mei 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er bij de gemeenteraad in totaal 2 zienswijzen ingediend. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. Kan de Raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Staringlaan vaststellen?

 13. 14

  (Rechtstreeks in de Raad) Het treasurystatuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie en is gericht op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Conform de financiële verordening dient het statuut ten minste eens in de vier jaar integraal te worden voorgelegd worden aan de raad. In 2013 is de Wet Fido ingevoerd die het schatkistbankieren verplicht. Schatkistbankieren is het aanhouden van (overtollige) middelen bij het ministerie van Financiën (de schatkist). Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van het Rijk. Deze verplichting is nu verwerkt in het treasurystatuut. Kan de Raad het herijkte treasurystatuut vaststellen?

 14. 15

  (Rechtstreeks in de Raad) Naar aanleiding van een vorig jaar gehouden werkconferentie van de gemeenteraad is een raadswerkgroep onder andere aan de slag gegaan met: - de wens om meer invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad; - de behoefte van de Raad om vrij vroeg in het besluitvormingsproces met elkaar in debat te gaan. Vanuit de Raadswerkgroep wordt voorgesteld om de vergaderstructuur van de gemeenteraad te wijzigen, zoals opgenomen in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 2015. In de nieuwe vergaderstructuur zijn elementen opgenomen als een Avond Samenleving, een Opiniërende Raadsbijeenkomst en een Besluitvormende Raadsvergadering. Bedoeling is om na het zomerreces, in september 2015 te starten met de gewijzigde vergaderstructuur. Stemt de Raad in met de wijziging van de vergaderstructuur, zoals opgenomen in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 2015?

 15. 16

  (Ronde 25 juni 2015) In de Kadernota 2016 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting 2016-2019 (kaderstellende rol van de raad). In financiële zin sluit de Kadernota 2016 met een tekort van circa € 0,8 miljoen per jaar. De behandeling van de Kadernota 2016 start met het uitspreken van de Algemene Beschouwingen per fractie in maximaal vijf minuten. Daarna is er na elke beschouwing een korte gelegenheid voor een reactie vanuit de Raad. Daarna wordt de behandeling van de Kadernota op de gebruikelijke wijze vervolgd. Kan de Raad instemmen met: - De aangegeven beleidsrichting 2016 e.v. - De financiële uitgangspunten - Het vernieuwen van de effectindicatoren; - Het college van B&W op te dragen de beleidsdoelen en prioriteiten in de programmabegroting 2016-2019 uit te werken?

 16. 17
  Sluiting