Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 5 oktober 2023

21:45 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 5 oktober 2023 21:48
Eind
donderdag 5 oktober 2023 22:03
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Vaststelling agenda 21:53 - 22:01
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter 22:01 - 22:01
 3. 2.a

  Raadslid mevrouw I. van der Linden heeft de voorzitter van de raad verzocht om tijdelijk ontslag vanwege ziekte.


  De Kieswet maakt het mogelijk om raadsleden tijdelijk te ontslaan in geval van zwangerschap en bevalling of ziekte en om een vervanger te benoemen voor 16 weken.


  Om te voorzien in de tijdelijke vacature is de heer T. Postma door de voorzitter van het Centraal stembureau voor POS benoemd als raadslid. De raad dient de geloofsbrieven te onderzoeken en de heer Postma toe te laten tot de gemeenteraad.


  Voordat de heer T. Postma zijn functie als raadslid kan uitoefenen, dient hij de eed of belofte en verklaring af te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (4), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (5)
 4. 3
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 22:01 - 22:01
 5. 4
  Voorgesteld als hamerstukken 22:01 - 22:01
 6. 4.a

 7. 4.b

  - Het Besluit van 21 september 2023

 8. 4.c

  De Gemeentewet schrijft in artikel 212 voor dat elke gemeente een financiële verordening moet hebben die in ieder geval regels bevat voor de activering, waardering en afschrijving van activa. Activa zijn de bezittingen van de gemeente die in geld kunnen worden uitgedrukt. In de gemeente Soest worden deze regels, overeenkomstig artikel 11 van de geactualiseerde financiële verordening 2023, opgenomen in een nota activabeleid. Tot dusver beschikte de gemeente Soest niet over een dergelijke nota. In deze nieuwe nota worden de regels en beleidsuitgangspunten van activeren, waarderen, afschrijven en de rentetoerekening van investeringen vastgelegd. Het wettelijk kader bestaat uit de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangevuld met richtlijnen van de commissie BBV in de Notitie materiële vaste activa. Op bepaalde punten heeft de gemeente Soest beleidsvrijheid. In de Nota activabeleid is dit weer gegeven in kaders.


  Kan de raad de Nota activabeleid gemeente Soest 2023 vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (4), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (5)
 9. 4.d

  Met ingang van 2023 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. Vanaf dit boekjaar ligt de verantwoordelijkheid voor het toetsen van rechtmatigheid bij het college B&W. Het college moet hiervoor weer verantwoording aan de gemeenteraad afleggen. Hierbij ligt de nadruk met name op het voldoen aan wettelijke vereisten in (financiële) processen, de naleving van subsidie- en Europese uitgavevoorwaarden, het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het rapporteren van baten en lasten waarvoor geen voorafgaande grondslag in de begroting was opgenomen. Het is bij wet vereist dat de gemeenteraad de verantwoordings- en rapporteringsgrens vaststelt.  Kan de raad instemmen met het voorstel om de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W vast te stellen op 1,0 % van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves)? En kan de raad instemmen met het voorstel om de rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college B&W vast te stellen op €100.000?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (4), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (5)
 10. 5
  Vragenkwartier 22:01 - 22:03
 11. 6
  Sluiting 22:01 - 22:01