Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 2 februari 2023

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 2. 3
  Agendapunten ter bespreking
 3. 3.a

  Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld voor het gebied rond de Dalweg, gelegen tussen de Beukenlaan en de Soesterengweg. Op 8 maart 2022 heeft het college het Uitwerkingsdocument voor de Dalweg vastgesteld.
  Voor de gronden ten noorden van de Dalweg is een globaal (ontwerp)bestemmingsplan met een uitwerkingsverplichting vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft, samen met het Uitwerkingsdocument, de richtlijnen voor de bouw van maximaal 250 woningen.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen waarop 25 zienswijzen ingediend zijn. In de Nota van Zienswijzen wordt daarop gereageerd. De ingediende zienswijzen leiden deels tot het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan.

  De raad wordt op 9 februari 2023 o.a. voorgesteld om in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en de daarin opgenomen wijzigingen, om vast te stellen dat er geen negatieve milieueffecten plaatsvinden en dat er daarom geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden en om het bestemmingsplan Dalweg gewijzigd vast te stellen.

 4. 3.b

  Het voornemen van de initiatiefnemers is om tussen het perceel Ganzetrek 20-22 een woning te bouwen. Om het plan te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Met de vaststelling van dit
  bestemmingsplan wordt de bouw van 1 woning mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze is ingediend. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd.

  De raad wordt op 9 februari a.s. gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Ganzetrek 20a vast te stellen.

 5. 3.c

  In de Beleidsnota Mensenhandel wordt de ambitie uitgesproken om mensenhandel actief en volledig te bestrijden. Om dit te bereiken wordt ingezet op vier activiteiten:
  • het vergroten van bewustwording over mensenhandel,
  • zorgen dat mensen signalen van mogelijke mensenhandel melden,
  • slachtoffers van mensenhandel toeleiden naar de juiste hulp en
  • ondersteuning en een integrale aanpak van casuïstiek met als thema mensenhandel

  In de Beleidsnota Mensenhandel wordt ook nader ingegaan op onder meer de aard en omvang van mensenhandel en de rollen en taken van de gemeente en samenwerkingspartners bij de aanpak van mensenhandel.

  De raad wordt op 9 februari 2023 gevraagd in te stemmen met de Beleidsnota Mensenhandel Soest.

 6. 4
  Agendapunten voorgesteld als hamerstuk:
 7. 4.a

  De raad wordt voorgesteld een drietal gewijzigde belastingverordeningen vast te stellen: de definitieve OZB-tarieven (de nieuwe WOZ-waarden zijn bekend), de hondenbelasting (door het bij de begrotingsbehandeling aangenomen amendement inzake de hondenbelasting dienen de tarieven 2023 te worden verlaagd) en de leges voor vooroverleggen (deze dienen te worden aangepast op basis van de adviezen vanuit de taskforce bouwen en wonen).

 8. 5
  Sluiting