Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 10 februari 2022

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 10 februari 2022 17:29
Eind
zaterdag 12 maart 2022 11:02
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter 19:34
 2. 3

  Door het overlijden van de heer F. Heidinga in december 2021 is een vacature ontstaan in de fractie van de VVD. Hierin wordt voorzien door een nieuw raadslid te installeren.


  Een commissie uit de gemeenteraad zal eerst de geloofsbrieven onderzoeken van het nieuw te benoemen raadslid. Na de toelating van het nieuwe raadslid zal hij/zij direct aansluitend geïnstalleerd worden door het afleggen van de eed of de belofte en verklaring.

 3. 4
  Voorgesteld als hamerstukken: 19:39 - 19:39
 4. 4.a

 5. 4.b

 6. 4.d

  • Raadhuisplein 2021-11 van 21 december 2021
 7. 4.j

  Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college bijlagen over de bouw van de nieuwe sporthal aan de raad overgelegd. Het college heeft op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op deze bijlagen opgelegd. De raad dient op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.


  Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding bekrachtigen?

 8. 5
  Overige agendapunten: 19:39
 9. 5.a

  Kan de raad een aanvullend krediet verlenen van € 4.335.000 incl. btw om de nieuwe sporthal te kunnen realiseren en om een deel van het onderhoudsbudget van de sportboulevard de Engh ad.
  € 285.000 te storten in de dekkings-reserve?

 10. 5.b

  Kan de raad als aanvulling op de Najaarsnota 2021 instemmen met een begrotingswijzing waarbij het projectbudget voor de Meent in 2021 wordt verhoogd met € 130.000 en in 2022 met € 30.000? En kan de raad deze kosten in de begroting 2021 en 2022 dekken door deze initieel te verhalen door middel van een met de projectontwikkelaar te sluiten samenwerkingsovereenkomst?

 11. 5.c

  Op basis van de opiniërende bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie Soest ‘Soester jeugd geholpen?’ heeft de griffie een raadsvoorstel voorbereid.


  De raad wordt voorgesteld de conclusies van het onderzoek vast te stellen. Kan de raad hiermee instemmen?

 12. 5.e

  Kan de raad instemmen met het voorstel van de raadswerkgroep Omgevingswet om:

  1. meer in de geest van de Omgevingswet te gaan sturen, waardoor meer ruimte geboden wordt voor initiatief, maatwerk en participatie, maar met behoud van mogelijkheden voor de raad om te sturen op ruimtelijke kwaliteit;
  2. een lijst met concrete gevallen vast te stellen waarop het bindend adviesecht voor de raad van toepassing is;
  3. een lijst met concrete gevallen vast te stellen wanneer participatie verplicht is voor initiatiefnemers die een aan aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen;
  4. het adviesstelsel met ingang van de Omgevingswet omgevingswetproof in te richten door:
   - De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in te stellen als de verplichte adviescommissie;
   - Naast de CRK ook de Adviescommissie Milieu en Ruimte in stand te laten onder de Omgevingswet?
 13. 5.f

  Kan de raad de 'Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Soest 2022' vaststellen en deze regeling in werking te laten treden met de ingang van de Omgevingswet? Kan de raad naast het instellen van de verplichte Commissie Ruimtelijke Kwaliteit conform de nieuwe regeling ook de Adviescommissie Milieu & Ruimte in stand te houden? Geeft de raad het college van B en W mandaat om met beide commissies tot een effectieve en efficiënte taakverdeling en samenwerking te komen?

 14. 5.g

  Kan de raad de focus leggen op besluiten over lokale (beleids)inhoudelijke wijzigingen van het Omgevingsplan en daarmee de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over onderstaande technisch-administratieve wijzigingen in het Omgevingsplan delegeren aan het college van B en W? Het gaat om de volgende bevoegdheden:
  a. Technische omzetting van ‘bestemmingsplanregels’ naar ‘Omgevingsplanregels’
  b. Tekstuele correcties
  c. Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving
  d. Verduidelijking van toelichting
  e. Verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk zijn
  f. Verwerken van aanpassingen in de regels of toelichting vanwege besluiten van de gemeenteraad
  g. Verwerken van bestaande wijzigingsbevoegdheden uit bestemmingsplannen
  h. Deregulering
  i. Het nemen van voorbereidingsbesluiten


  Beleidsinhoudelijke wijzigingen blijven nadrukkelijk de bevoegdheid van de raad.

 15. 5.h

 16. 6
  Vragenkwartier 23:25 - 23:25
 17. 7
  Sluiting 23:25 - 11:02