Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

woensdag 26 januari 2022

20:15 - 21:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blijkt dat Soest een gedateerd beleid heeft met doelen met een sterk open-einde karakter, dat nog niet alle doelen bereikt zijn en dat de huidige wijze van monitoren ongeschikt is. Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de jongeren en/of hun ouders/verzorgers tevreden is over de ondersteuning die zij ontvingen. Een analyse van de wachtlijsten van een aantal grotere zorgorganisaties maakt duidelijk dat de wachttijd in Soest korter is dan elders.

  Geconcludeerd wordt dat Soest op kengetallen beter presteert dan het landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van de jeugdzorg ondermaats is. Belangrijkste knelpunt voor de korte tot middellange termijn blijft de financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg en de grip op externe verwijzers, waarbij kwalitatief goede jeugdzorg het uitgangspunt blijft. Het meten van effecten van beleid is echter onder de maat waardoor er geen goed zicht is op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

  De rekenkamercommissie adviseert de raad om zo snel mogelijk te komen tot een evaluatie van de huidige Strategische Agenda en om een nieuwe Strategische Agenda vast te stellen. Het college van B en W krijgt het advies de informatiehuishouding te verbeteren.

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen).

  Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 2 februari 2022. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).
  Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen. Dit vindt plaats op 10 februari 2022. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.