Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 3 februari 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 3 februari 2022 16:49
Eind
donderdag 3 februari 2022 22:49
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Op 2 december 2021 besloot de raad de Najaarsnota 2021 vast te stellen met uitzondering van de ophoging van het krediet voor project De Meent met €160.000. Tijdens de Informatieavond op 27 januari 2022 is de raad bijgepraat over het project en de gemaakte kosten.

  De raad wordt op 10 februari 2022 voorgesteld om – in plaats van wat stond in de Najaarsnota want deze is zonder de Meent vastgesteld - als aanvulling op de Najaarsnota 2021 in te stemmen met een begrotingswijzing waarbij het projectbudget voor de Meent in 2021 wordt verhoogd met € 130.000 en in 2022 met € 30.000. Ook wordt voorgesteld om deze kosten in de begroting 2021 en 2022 te dekken door deze initieel te verhalen door middel van een met de projectontwikkelaar te sluiten samenwerkingsovereenkomst.

 2. De Omgevingswet treedt vermoedelijk per 1 juli 2022 in werking. Voordat de Omgevingswet in werking treedt kan de raad een aantal besluiten nemen met betrekking tot de manier waarop de raad wil sturen, het bindend adviesrecht van de raad, verplichte participatie door initiatiefnemers bij de vergunningaanvraag en de inrichting van het adviesstelsel. De raadswerkgroep Omgevingswet stelt op 10 februari 2022 voor om:

  1. meer in de geest van de Omgevingswet te gaan sturen, waardoor meer ruimte geboden wordt voor initiatief, maatwerk en participatie, maar met behoud van mogelijkheden voor de raad om te sturen op ruimtelijke kwaliteit;
  2. een lijst met concrete gevallen vast te stellen waarop het bindend adviesecht voor de raad van toepassing is;
  3. een lijst met concrete gevallen vast te stellen wanneer participatie verplicht is voor initiatiefnemers die een aan aanvraag voor een Omgevingsvergunning indienen;
  4. het adviesstelsel met ingang van de Omgevingswet omgevingswetproof in te richten door:
   o De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in te stellen als de verplichte adviescommissie;
   o Naast de CRK ook de Adviescommissie Milieu en Ruimte in stand te laten onder de Omgevingswet.
 3. De gemeenteraad moet voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een adviescommissie instellen (zie ook het voorstel van de raadswerkgroep Omgevingswet) die volgens de wet in ieder geval adviseert over vergunningaanvragen en beleid voor monumenten. De VNG adviseert echter een commissie met een breder aandachtsveld ten gunste van de ruimtelijke kwaliteit.
  In Soest zijn er momenteel twee ruimtelijke adviescommissies: de nu verplichte Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de door de raad ingestelde Adviescommissie Milieu & Ruimte (AcM&R). Zij adviseren over een breed scala van ruimtelijke aspecten bij vergunningen, bestemmingsplannen en beleid.

  De raad wordt op 10 februari 2022 voorgesteld om de 'Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Soest 2022' vast te stellen en deze in werking te laten treden met de ingang van de Omgevingswet. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de leden van de CRK al werken in de geest van de Omgevingswet om hiermee ervaring op te doen. Naast het instellen van de verplichte Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ook voorgesteld (voorlopig) conform de nieuwe regeling ook de Adviescommissie Milieu & Ruimte in stand te houden.
  De huidige budgetten voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Adviescommissie Milieu & Ruimte blijven behouden en worden ingezet voor het nieuwe adviesstelsel.

 4. De Omgevingswet vraagt veel veranderingen van gemeenten. Eén van die veranderingen is de invoering van het Omgevingsplan. De gemeenteraad is bevoegd om het Omgevingsplan en wijzigingen daarvan vast te stellen. De gemeenteraad mag echter een deel van die bevoegdheid delegeren aan het college. De raad wordt op 10 februari 2022 voorgesteld om de bevoegdheid om technisch-administratieve wijzigingen van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van B en W. Het gaat dan om:
  a. Technische omzetting van ‘bestemmingsplanregels’ naar ‘Omgevingsplanregels’
  b. Tekstuele correcties
  c. Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving
  d. Verduidelijking van toelichting
  e. Verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk zijn
  f. Verwerken van aanpassingen in de regels of toelichting vanwege besluiten van de gemeenteraad
  g. Verwerken van bestaande wijzigingsbevoegdheden uit bestemmingsplannen
  h. Deregulering
  i. Het nemen van voorbereidingsbesluiten

  Beleidsinhoudelijke wijzigingen blijven de bevoegdheid van de raad.

 5. In eerste instantie was dit onderwerp geagendeerd voor de opiniërende raadsbijeenkomst van 16 december 2021, maar door een volle agenda en lange vergaderduur is het doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadercyclus.

  De Nota bodemfunctieklassenkaart uit 2013 is niet meer actueel en voldoet niet aan de bestaande wet- en regelgeving. Daarom is voor de gemeente Soest een nieuwe Nota bodembeheer opgesteld, inclusief een paragraaf om het verspreiden van plaagsoorten zoals Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw bij grondverzet te voorkomen. Met de Nota bodembeheer en beleidsnota PFAS voldoet de gemeente Soest weer aan alle wet- en regelgeving. De kaarten behorend bij de Nota bodembeheer, zijn de instrumenten voor dit duurzame beleid.

  De Nota bodembeheer geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. Het beleidsmatig verankeren van het bodembeheerbeleid betekent dat voor de activiteiten grondverzet, bodemsanering, bouwen en ruimtelijke planvorming de bodemkwaliteit zo eenduidig mogelijk wordt beoordeeld.

  Op 10 februari 2022 wordt de raad voorgesteld de Nota bodembeheer 2021-2031 vast te stellen, met inachtneming van de toevoeging van de paragraaf over plaagsoorten na de terinzagelegging en om de beleidsnota PFAS met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om het besluit tot uitbreiding van het bodembeheergebied te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

 6. De gemeente is afhankelijk van verouderde regelingen tussen de gemeente en netbeheerders. Dit staat de regie en sturing op ontwikkelingen in de ondergrond in de weg, denk hierbij aan ontwikkelingen als 5G, de energietransitie, klimaatadaptatie e.d. De raad wordt voorgesteld één uniforme regeling voor de ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur’ (AVOI) 2022’ vast te stellen. De ‘AVOI 2022’ vervangt de Telecommunicatieverordening en zal niet alleen voor telecomkabels gaan gelden, maar regelt de aanleg en verwijdering van alle kabels en leidingen in gemeentegrond en bevat een vergunningstelsel voor de ondergrondse infrastructuur.

  Bij de AVOI horen ook Nadere regels en een Nadeelcompensatieregeling. Het is een bevoegdheid van het college van B en W om dit vast te stellen. Concepten van de AVOI, de Nadeelcompensatieregeling en de Nadere regels zijn ter consultatie aan alle netbeheerders in de regio en overige belanghebbenden voorgelegd. Ingebrachte reacties zijn in een Consultatienotie van een reactie voorzien. Als gevolg van de Nadere regels en de Nadeelcompensatieregeling zegt de gemeente de private overeenkomsten met netbeheerders met Stedin, Vitens en Gasunie op (ook een bevoegdheid van het college).

  De raad wordt op 10 februari 2022 voorgesteld de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022 (AVOI) vast te stellen en om de ‘Telecommunicatieverordening 2008’ te laten vervallen.