Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 21 april 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 21 april 2022 21:37
Eind
donderdag 28 april 2022 15:50
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Op het perceel Kampweg 2 in Soesterberg staat een voormalig kantoorpand van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het pand staat nu leeg. Het pand is gelegen binnen de bestemmingsplannen ‘Soesterberg’ en ‘Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets’. De initiatiefnemer wil het bestaande pand renoveren en uitbouwen tot een appartementencomplex met maximaal zes appartementen. Hiervoor dient de huidige bestemming ‘Maatschappelijk – militaire zaken’ te worden gewijzigd in ‘Wonen’ en 'Tuin.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ingediend is. In de Nota van Zienswijze wordt ingegaan op de reactie. De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

  De raad wordt op 12 mei 2022 voorgesteld het Bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg vast te stellen.

 2. Voor het legaliseren van vier recreatiewoningen aan de Amersfoortsestraat 126 B te Soesterberg is een omgevingsvergunning gevraagd voor de planologische gebruikswijziging van gronden (deels) binnen de bestemming 'Bos - Bostuin'. Deze aanvraag is geweigerd waartegen de aanvrager beroep ingesteld heeft bij de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft het beroep van aanvrager gegrond verklaard en heeft het bestreden besluit vernietigd. Het college van B en W dient een nieuw besluit dient te nemen. Het gaat dan om een weigeringsbesluit via de uitgebreide procedure.
  Het college heeft tegen dit besluit hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft het college van B en W de opdracht gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank.

  De uitgebreide procedure betekent concreet dat de aanvraag alsnog geweigerd kan worden op dezelfde inhoudelijke gronden, maar dan via een Wabo-projectafwijkingsbesluit. Bij het toepassen van deze procedure kan het college pas een omgevingsvergunning verlenen of zoals in dit geval, weigeren, nadat de gemeenteraad heeft besloten over het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (hierna te noemen VVGB).

  In het raadsbesluit RB-11-07 is vastgelegd dat alleen een VVBG is vereist indien de raad in meerderheid besluit dat voor een specifieke aanvraag om omgevingsvergunning een VVGB moet worden afgegeven. Daarmee heeft de gemeenteraad in dat raadsbesluit vorm gegeven aan zijn bevoegdheid om categorieën aan te wijzen waarvoor geen VVGB is vereist. Uit jurisprudentie blijkt dat deze wijze door de Raad van State als onverbindend is verklaard. Het gevolg hiervan is dat gemeenteraad zal moeten besluiten om al dan niet een VVGB af te geven.

  De raad wordt op 12 mei 2022 voorgesteld om het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Argumenten volgens het college van B en W hiervoor zijn dat de aanvraag betrekking heeft op activiteiten in strijd met de regels van het bestemmingsplan, er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Afwijken van het bestemmingsplan acht het college dan ook ongewenst.

 3. Het college van B en W heeft geheimhouding opgelegd op de Mastergrex Hart van de Heuvelrug 2022 en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2022. De raad krijgt deze stukken ‘overgelegd’ daarom dient de raad volgens de Gemeentewet de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering. Dat is in dit geval 12 mei 2022.

 4. Zoals gebruikelijk dient aan het begin van een nieuwe raadsperiode besloten te worden over een aantal benoemingen in commissies. Het gaat hierbij om:
  a. De Werkgeverscommissie;
  b. De Auditcommissie.

  In de Agendacommissie zal de voordracht voor de benoemingen met elkaar afgestemd worden. Daarna zal een voorstel door de griffie worden voorbereid.