Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

woensdag 2 februari 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
woensdag 2 februari 2022 17:40
Eind
donderdag 3 februari 2022 16:07
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Voor het bouwen van twee nieuwe extra woningen aan de Lange Brinkweg achter 97A en achter 99 is door twee initiatiefnemers gezamenlijk een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Om de plannen te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de provinciale functieveranderingsregeling. Hierbij worden de stallen gesloopt waardoor nieuwbouw van woningen mogelijk is. Zowel Lange Brinkweg 97A als 99 hebben volgens het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' de bestemming 'Wonen' met een bouwvlak. Het plan voor het bouwen van 2 nieuwe extra woningen is niet mogelijk binnen deze bestemming. Daarom is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld. Een landschappelijk inrichtings- en beplantingsplan is bijgevoegd bij het bestemmingsplan. De uitvoering is gewaarborgd via een voorwaardelijke verplichting in de Regels van het bestemmingsplan.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen ingediend zijn.

  De raad wordt op 10 februari 2022 gevraagd het bestemmingsplan 'Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 97A en 99' vast te stellen.

 2. Bij de uitvoering van het reeds vastgestelde padenplan voor de vliegbasis Soesterberg is gebleken dat voor een van de onderdelen geldt dat het rustgebied, zoals in het geldende bestemmingsplan is aangegeven, op de huidige plek lastig te waarborgen is. Dit komt doordat de reeds aanwezige betonnen verharding (cultuurhistorische verharding) juist tot bezoek "uitlokt". De bedoelding is om de recreant om te leiden, weg van het rustgebied. Om dat op een logische wijze te kunnen doen zonder bomen te kappen, is aanpassing van de begrenzing van het rustgebied noodzakelijk. De ingreep is gericht op het bevorderen van de doorstroom, het wegleiden en doorgeleiden van recreanten door het rustgebied uit het zicht te halen, en de doorstroom van fietsers en wandelaars te bevorderen.

  Het geldende bestemmingsplan maakt (het gebruik van) paden in rustgebied niet mogelijk. Daarom is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig en zal de grens van het huidige rustgebied voor een klein deel worden herzien. Alleen de verbeelding van het bestemmingsplan wordt aangepast. Voor het overige blijft het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg gelijk.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen ingediend zijn.

  De raad wordt op 10 februari 2022 gevraagd het bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg, herziening grens rustgebied' vast te stellen.

 3. Het bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 17 appartementen en 4 grondgebonden woningen. De beoogde locaties zijn de voormalige locatie van The Party Factory en een naastgelegen terrein.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen ingediend zijn.

  De raad wordt op 10 februari 2022 gevraagd het bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198B vast te stellen.

 4. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg in Soest.
  In de aanbiedingsbrief en het rapport zijn de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie opgenomen. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen. Een nawoord als reactie op de reactie van het college van B en W is in het rapport opgenomen.

  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 10 februari 2022.

 5. Tijdens de Besluitvormende raad van 29 april 2021 werd bij de vaststelling van de agenda duidelijk dat het voorstel tot aanpassing van de Referendumverordening Soest nog niet rijp voor besluitvorming was. Een vijftal amendementen was toen al voorbereid (definitie kiesgerechtigden, ondersteuningsverklaringen, raad zelf ook initiatief laten nemen en mogelijkheid van raadgevend correctief referendum). De agendacommissie is gevraagd een raadswerkgroep te starten en onderzoek te doen.

  De raadswerkgroep Referendumverordening heeft op basis van onderzoek besloten geen keuzes te maken, daarvoor zijn de verschillende onderdelen te politiek gebleken. Wel is per onderwerp aangegeven welke argumenten al dan niet voor een wijziging kunnen worden ingebracht. Daarmee wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel voorgelegd.

  In eerste instantie was het geagendeerd voor de opiniërende raadsbijeenkomst van 16 december 2021, maar door een volle agenda en lange vergaderduur is het doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadercyclus.

  In de opiniërende raadsbijeenkomst van 2 februari kunt u spreken over het advies van de raadswerkgroep en het oorspronkelijke raadsvoorstel. Vervolgens zijn dan eventuele wijzigingsvoorstellen in de besluitvormende raadsvergadering van 10 februari aan de orde. Op deze manier wordt op de juiste plek over de politieke verschillen met elkaar gesproken.

  Nog even kort wat context over de Referendumverordening:
  De komst van de nieuwe VNG Model Referendumverordening is aanleiding geweest om de huidige Soester Referendumverordening uit 2005 tegen het licht te houden. Het grootste verschil tussen de huidige verordening van Soest en de modelverordening van de VNG zit in het feit dat het model van de VNG uit gaat van referenda op basis van een ontwerp raadsbesluit, terwijl de huidige Soester verordening uitgaat van referenda op basis van een reeds genomen raadsbesluit (raadgevend correctief referendum). Het college stelt voor om dit uitgangspunt van de VNG over te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld om, in afwijking van het model van de VNG, het type referendabele besluiten niet uit te breiden. Enkel algemeen verbindende voorschriften (zoals een verordening) blijven referendabel. Andere wijzigingen zijn het minder delegeren van taken aan het college van B en W, het instellen van een Referendumcommissie door de raad, het toevoegen van een subsidieregeling voor activiteiten die burgers en (maatschappelijke) organisaties willen organiseren ter ondersteuning van het publieke debat en meningsvorming en de verordening is van 75 artikelen naar 15 artikelen gegaan.

 6. De gemeente Soest heeft de ambitie om de voormalige adviesraad Sociaal Domein om te vormen tot een Participatieraad Sociaal Domein. De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college van B en W.

  Belangrijkste verschil tussen de Participatieraad ten opzichte van de Adviesraad Sociaal Domein is dat de Participatieraad aan de voorkant van de beleidscyclus kan meedenken over het beleid dat de gemeente op diverse beleidsterreinen van het sociaal domein voert.

  De raad wordt op 10 februari 2022 voorgesteld de verordening "Participatieraad Sociaal Domein Soest" vast te stellen en om de verordening "Adviesraad Sociaal Domein Soest 2015" in te trekken.

 7. Begin 2021 is het aanbestedingsproces voor de bouw van de nieuwe sporthal achter sportboulevard de Engh gestart. Op 27 oktober 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang, de mogelijke kostenstijging en het proces van deze aanbesteding. De aanbiedingsbrief van de aannemer komt op een hoger bedrag uit dan de kostenraming uit 2019. De inschrijving van de aannemer geldt tot 1 maart 2022. Ook past de hogere aanneemsom niet in het huidige krediet.

  De raad wordt daarom op 10 februari 2022 gevraagd een aanvullend krediet te verlenen van € 4.335.000 incl. btw om de nieuwe sporthal te kunnen realiseren en om een deel van het onderhoudsbudget van de sportboulevard de Engh ad.
  € 285.000 te storten in de dekkings-reserve.

 8. De afgelopen maanden is het overgrote deel van de woningen en niet-woningen in de gemeente Soest van een nieuwe WOZ-waarde voorzien. Daarmee is uitvoering gegeven aan de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). De nieuwe WOZ-waarden zijn vastgesteld naar waarde peildatum 1 januari 2021 en gelden voor het belastingjaar 2022. In de (begrotings)raadsvergadering van 11 november 2021 zijn voorlopige ozb-tarieven vastgesteld, omdat de waardeontwikkeling toen nog niet bekend was.

  Uitgangspunt is dat de ozb-opbrengsten 2022 gelijk zijn aan de begrote opbrengsten 2021, vermeerderd met de trendmatige tariefstijging van 1,5%, de extra verhoging van 2% en de opbrengsten uit areaaluitbreiding (nieuw-/verbouw woningen e.d.). De gemeenteraad heeft daarnaast besloten om naast de trendmatige tariefstijging de tarieven extra te verhogen met 2% (extra cumulatieve verhoging van 2% tot en met 2024). De totale opbrengst wordt geraamd op afgerond € 10.127.000.

  Op 10 februari 2022 wordt de raad gevraagd de definitieve ozb-tarieven 2022 vast te stellen.