Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 13 oktober 2022

19:30 - 20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Toelichting

Direct na deze vergadering start de Besluitvormende Raadsvergadering

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Op het perceel Lange Brinkweg 87 was een intensieve veehouderij (een varkenshouderij) gevestigd welke inmiddels is gestopt. Het bestemmingsplan voorziet in een functieverandering van het agrarisch bedrijf naar een woonlocatie. De bestaande stallen worden gesloopt en nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van provinciale functieveranderingsregeling. De initiatiefnemer doet ook mee aan de landelijke 'saneringsregeling intensieve veehouderij'. Met het plan wordt het volgende gerealiseerd:

  • de bedrijfswoning wordt omgezet naar burgerwoning;
  • de aanwezige bedrijfsbebouwing met een totale oppervlakte van 3.449m² wordt gesloopt (excl. twee schuren achter de schaapskooi die in eigendom zijn van derden);
  • 3 nieuwe woningen worden gerealiseerd volgens het boerenerf-principe met een uitstraling als zijnde 'schuurwoningen'.
  • de schaapskooi blijft behouden i.v.m. de cultuurhistorische en monumentale waarde;
  • een versterking van de landschappelijke inrichting van het terrein met aanleg van nieuwe beplanting, boomgaard en sloten op basis van de gebiedskenmerken.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen zijn ingediend.

  De raad wordt voorgesteld om op 13 oktober 2022 het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87 vast te stellen.

 2. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samen in één wet. Door deze samenvoeging vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als grondslag van de huidige Verordening VTH. Ten behoeve van de Omgevingswet moet de bestaande VTH-verordening dan ook worden vervangen. De wijziging van de VTH-verordening veroorzaakt geen inhoudelijke wijzigingen.

  De raad wordt voorgesteld om op 13 oktober 2022 de Verordening uitvoering en handhaving Gemeente Soest 2023 vast te stellen.

 3. In november 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een circulaire uitgebracht over de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers. Daaropvolgend heeft de VNG een aangepaste modelverordening uitgebracht. Deze nieuwe modelverordening is besproken door de fractievoorzitters in februari 2019, maar er is geen besluit over genomen. De vigerende verordening dateert uit 2015. Ook heeft de raad een verordening rechtspositie wethouders vastgesteld. Inmiddels is dit geen raadsbevoegdheid meer. Daarom wordt voorgesteld alsnog een nieuwe verordening rechtspositie raadsleden en fractie-assistenten vast te stellen. Met de nieuwe verordening ontvangen de raadsleden een 13e maand raadsvergoeding om voorzieningen te kunnen treffen in het geval van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Daarnaast komen nu ook fractie-assistenten in aanmerking om deel te nemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing.

  De raad wordt op 13 oktober 2022 voorgesteld de Verordening Rechtspositiebesluit raadsleden en fractie-assistenten 2022 vast te stellen.