Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 22 september 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 22 september 2022 22:26
Eind
vrijdag 23 september 2022 15:45
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest.
  In de aanbiedingsbrief en het rapport zijn de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie opgenomen. In de bestuurlijke reactie reageert het college van B en W op de aanbevelingen.

  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  Op basis van deze bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden. De raad dient, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van de rapportage vast te stellen. De besluitvorming over de rapportage van de Rekenkamercommissie is voorzien op 29 september 2022.

 2. In de komende periode staat de herijking van de visie Sociaal Domein op de agenda. Het doel is om met de samenleving, onze partners en uw raad t september e komen tot een beleidskader en sociale agenda die passen bij de vragen van nu.

  De centrale vraag voor de nieuwe Visie Sociaal Domein is: “Wat voor een gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar”? Bouwstenen van de visie zullen zijn (niet limitatief):

  • De zorgzame gemeente en zorgzame samenleving
  • Hoe verdelen we de verantwoordelijkheden tussen gemeenten en samenleving?
  • Bestaanszekerheid
  • Een van de drie geprioriteerde thema’s uit de VNG-propositie: Kansengelijkheid, gezondheid en integraliteit.
  • Waar leggen we onze prioriteiten in de zorgverlening?
  • Hoe incorporeren we de menselijke maat in onze zorg?

  Na het vaststellen van de startnotitie zal een plan van aanpak opgesteld worden. Voor het proces zoals in de startnotitie geschetst is het noodzakelijk te beschikken over een projectbudget, dat we vooralsnog ramen op € 100.000. In de Junibrief is voor 2022 al een bedrag opgenomen van € 50.000. In de begroting 2023 zal ook een bedrag van € 50.000 worden gevraagd in verband met de doorlooptijd van dit proces in 2023.

  De raad wordt op 29 september 2022 gevraagd de Startnotitie visie sociaal domein vaststellen.

 3. In de raadsvergadering van 12 mei 2022 is besloten om de ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vast te stellen. Dit ontwerp heeft (samen met de ontwerp-weigering omgevingsvergunning) ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze naar voren gebracht.

  In de Nota van zienswijzen is deze zienswijze van een reactie voorzien. De nadere argumenten geven geen aanleiding om de motivering aan te passen. Het merendeel van de zienswijzen is ruimtelijk niet relevant. De raad wordt daarom op 29 september 2022 voorgesteld om de ingediende zienswijze op de ontwerpweigering van vvgb voor de gevraagde omgevingsvergunning ten behoeve van de planologische gebruikswijziging van gronden voor het toestaan van vier recreatiewoningen binnen de bestemming 'Bos - Bostuin' aan de Amersfoortsestraat 126 B te Soesterberg, te weerleggen, overeenkomstig de Nota van zienswijzen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Na de besluitvorming door de raad over de vvgb zal het college een besluit nemen over de aanvraag omgevingsvergunning.

 4. De huidige leden (+ voorzitter en plaatsvervangend voorzitters) van de bezwaarschriftencommissie zijn in 2018 benoemd voor een periode van 4 jaar.
  Onlangs, bij het aftreden van het college van burgemeester en wethouders, zijn de leden afgetreden. Op grond van artikel 5, vierde lid, van de Verordening bezwaarschriftencommissie raad 2018, kunnen de leden eenmaal herbenoemd worden. Aangezien de commissie naar tevredenheid functioneert, worden de huidige leden op 29 september 2022 voor herbenoeming voorgedragen.

 5. Op 25 mei 2022 hebben de rapporteurs verbonden partijen uit de raadsperiode 2018-2022 hun ervaringen gedeeld met de (nieuwe) raadsleden en fractie-assistenten. Ook de accounthouders van de verbonden partijen uit de ambtelijke organisatie hebben hun ervaringen kenbaar gemaakt.
  Deze avond heeft onder meer geleid tot het uitspreken van de wens om de werkwijze met rapporteurs voor verbonden partijen te continueren in de raadsperiode 2022-2026 en tot een aantal aanbevelingen.

  Deze aanbevelingen zijn:

  • Zoek als raadsrapporteur contact met de raadsrapporteurs van de andere deelnemers. De griffie zal hiertoe een overzicht maken van de alle rapporteurs van de diverse verbonden partijen.
  • Maak een beschrijving van de taakopvatting voor de raadsrapporteurs.
  • Woon als rapporteurs de AB-vergaderingen zo veel als mogelijk bij.
  • Eens per jaar dienen de rapporteurs te rapporteren aan de gemeenteraad.
  • Laat je regelmatig bijpraten door de portefeuillehouder over ontwikkelingen die gaande zijn binnen de verbonden partij.
  • Geef als rapporteurs inzicht in het financieel belang van de voorstellen bij het advies op de concept-zienswijze (de accounthouders kunnen hiertoe een voorzet doen).

  Uitgangspunten bij de benoeming van de rapporteurs:

  • Per verbonden partij twee rapporteurs;
  • De rapporteurs zijn niet van dezelfde politieke partij als de portefeuillehouder;
  • De samenstelling per verbonden partij bestaat uit maximaal 1 raadslid/fractie-assistent van een coalitiepartij;
  • Zowel raadsleden als fractie-assistenten kunnen raadsrapporteur zijn;
  • Getracht wordt een mix tussen oude raadsleden/fractie-assistenten en nieuwe raadsleden/fractie-assistenten per verbonden partij te maken;
  • Iedere fractie levert minimaal 1 rapporteur.

  De raad wordt op 29 september 2022 o.a. voorgesteld om de bemensing van de rapporteurs verbonden partijen door de Agendacommissie plaats te laten vinden.