Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 30 juni 2022

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 30 juni 2022 19:56
Eind
donderdag 7 juli 2022 15:27
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 20:14 - 20:14
 3. 3

  Het Officierscasino is door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de combinatie IQNN en Schavast B.V. Voor de verkoop is een Nota van uitgangspunten opgesteld. Over deze Nota van uitgangspunten heeft participatie met een grote groep belanghebbenden plaatsgevonden middels een klankbordgroep. Initiatiefnemers hebben op basis van de Nota van uitgangspunten een plan opgesteld voor zorg en wonen. Dit plan ziet toe op de nieuwbouw van 104 huurappartementen met een parkeergarage en de transformatie van het rijksmonumentale Officierscasino naar 107 zorgwoningen met bijbehorende zorgfaciliteiten.

  Dit plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ’Soesterberg’, omdat het perceel de bestemming "Maatschappelijk-Militaire zaken" heeft. Het ontwerpbestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de ontwikkelingen op het terrein van het Officierscasino mogelijk worden gemaakt.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. In de Nota van Zienswijzen wordt daarop gereageerd. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

  De raad wordt op 7 juli 2022 voorgesteld het Bestemmingsplan Officierscasino Soesterberg vast te stellen.

  Bijlagen

 4. 4

  Het voornemen van de Beeckhof (samenwerkingsverband tussen LATEI en Aalberts ontwikkeling) is om het bedrijventerrein aan de Banningstraat 5-11 te transformeren naar woningbouw. De ontwikkeling omvat 49 grondgebonden woningen. De herontwikkeling voldoet voor een groot deel aan de door de raad vastgestelde kaders. Het plan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 'Soesterberg'. Om het plan te kunnen uitvoeren is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het Bestemmingsplan Banningstraat 5-11 voorziet hierin.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

  De raad wordt op 7 juli 2022 voorgesteld het Bestemmingsplan Banningstraat 5-11 vast te stellen.

 5. 5

  Met de Jaarstukken 2021 legt het college van B en W verantwoording af over de realisatie van de beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2021 en de hieraan gerelateerde budgetten. Het jaar 2021 sluit voordelig resultaat van € 4,2 miljoen. Hiervan heeft een bedrag van € 1,5 miljoen betrekking op activiteiten die, mede vanwege de coronapandemie, niet konden worden uitgevoerd in 2021. Om de uitvoering in 2022 te borgen wordt voorgesteld dit bedrag te oormerken.

  In de najaarsnota 2021 was het geprognosticeerde positieve resultaat opgelopen naar € 1,7 miljoen. Het resterende voordeel van ca. € 1 miljoen is het gevolg van incidentele factoren (zoals de financiële effecten van de decembercirculaire) die na de najaarsnota zijn opgetreden. De grootste wijziging na de najaarsnota betreffen de inkomsten uit de algemene uitkering (decembercirculaire), de hogere BUIG inkomsten en lagere inkomsten omgevingsvergunningen. Voorgesteld wordt om het resterende positieve saldo te storten in de algemene reserve.

  Op 7 juli 2022 wordt de raad voorgesteld om de jaarstukken 2021 (programmaverantwoording en jaarrekening) vast te stellen en in te stemmen met de deelvoorstellen:
  a. de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
  b. een bedrag van € 1.505.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2022 ter beschikking stellen;
  c. het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad € 2.730.000 toevoegen aan de algemene reserve.

  De accountantsverklaring en -rapportage zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn wordt de raad hierover geïnformeerd en worden deze stukken aan de raad toegezonden.

 6. 6

  Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar en daaruit voortvloeiend een nieuw coalitieakkoord dat nog niet gereed was ten tijde van het opstellen van de voorjaarsnota en de kaderbrief is besloten ook dit jaar een gecombineerd document op te stellen.

  De kaderbrief 2023 is het richtinggevende beleidsdocument voor de begroting 2023, waarbij het college een aantal relevante bouwstenen aanlevert aan de gemeenteraad.

  Het nieuwe coalitieakkoord, de meicirculaire 2022, de adviezen van de taskforce Bouwen en wonen, waarover de raad vertrouwelijk is bijgepraat op 25 mei jl. zijn drie essentiële bouwstenen voor een integraal beeld en daarmee voor de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2023 en verder. In de junibrief gaat het college op genoemde onderwerpen in. Om een voortvarende start van het coalitieakkoord mogelijk te maken, legt het college enkele aanvullende begrotingsvoorstellen aan u voor. De junibrief sluit af met een geactualiseerd meerjarenperspectief.
  Het college verzoekt u deze junibrief als aanvulling op de kaderbrief/voorjaarsnota te betrekken bij uw beraadslagingen.

  In de voorjaarsnota 2022 wordt ingegaan op de voorziene afwijkingen voor het lopende jaar en op hoofdlijnen van de toekomstige vervangingsbehoefte van onze kapitaalgoederen. Deze worden geactualiseerd gerelateerd aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Ook is voor de ‘grote projecten’ een integrale voortgangsrapportage aan opgenomen. Op basis van de beschreven ontwikkelingen, de tussenresultaten van de taskforce en de ervaringen van de afgelopen vier jaar worden een aantal aandachtspunten benoemd. Dit zijn o.a.:

  • een toenemende noodzaak voor nadere kaderstelling op strategisch niveau en actualisatie van het tactisch beleid.
  • de onbalans tussen de huidige taken en opgaven enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds.

  In de junibrief zijn voor € 210.000 aanvullende voorstellen opgenomen. Deze gaan over het in gesprek gaan met de samenleving over de uitkomsten van de brede burgerpeiling Waarstaatjegemeente, het formuleren van nieuwe beleidskaders in het fysiek en sociaal domein en het herstellen van de balans tussen de huidige opgaven, uitvoering van (wettelijke) taken en ambities enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds.

  Op 7 juli 2022 wordt de raad gevraagd:
  1. In te stemmen met het betrekken van de geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten zoals verwoord in de paragrafen 2.1 t/m 2.6 bij de opstelling van de begroting 2023- 2026;
  2. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2022 (hoofdstuk 3) genoemde:
  a. financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen 2022 en 2023-2025;
  b. financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten;
  c. financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.

  Behandelwijze:
  Algemene beschouwingen
  De algemene beschouwingen worden door de fractievoorzitters kort voorgedragen (maximaal tussen de drie tot vijf minuten per fractie). Er is geen ruimte voor interrupties tijdens de algemene beschouwingen.

  Eerste reactie vanuit het college
  Na de algemene beschouwingen is er een schorsing en daarna volgt de eerste reactie vanuit het college (maximaal 20 minuten, te verdelen over de vier portefeuillehouders).

  Vervolgens vindt het debat plaats.
  Debat
  Het debat wordt opgeknipt in twee delen: eerst kan nog kort worden gereageerd op hetgeen door het college is meegegeven en op eventueel overgebleven/openstaande vragen die nog niet beantwoord zijn door het college. Afhankelijk van de hoeveelheid bestuurlijke vragen die nog door het college dient te worden beantwoord, is er een tweede ronde voor de beantwoording daarvan.
  Daarna is het debat over de aspecten die tijdens de algemene beschouwingen zijn ingebracht. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd.

 7. 7
  Sluiting 23:29 - 23:35