Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 4 november 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 4 november 2021 16:19
Eind
donderdag 4 november 2021 23:00
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

In juli 2021 heeft de raad bij de Kaderbrief 2022 / Voorjaarsnota 2021 de kaders vastgesteld waarbinnen de begroting 2022 verder uitgewerkt is. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn daarom – behoudens onvoorziene omstandigheden - in de begroting geen grote nieuwe keuzes opgenomen die een onaanvaardbaar hoog beslag leggen op structurele begrotingsmiddelen.

Uitzonderingen hierop zijn (grote plannen vanaf € 100.000):

  • Voor Soesterberg zijn nog wel een tweetal plannen opgenomen waarvoor middelen in deze begroting geraamd zijn: 1) In aansluiting op de renovatieplannen van Portaal wordt gewerkt aan plannen om de verouderde openbare ruimte in dat gebied op een eigentijds niveau te brengen. Het nieuwe gemeentebestuur kan vervolgens volgend jaar een besluit nemen over de uitvoering van de plannen. 2) De groei van Soesterberg brengt met zich mee dat we oog moeten houden voor gemeenschapszin. Het initiatief om te komen tot een nieuwe sociaal-culturele accommodatie in Soesterberg, waarbij diverse gebruikers in één pand worden gehuisvest, wordt omarmd. De opgenomen middelen zijn bedoeld voor een projectleider, die de mogelijkheden (locatie, financiën) in beeld gaat brengen voor een permanente locatie. Daarnaast zijn middelen geraamd voor het realiseren van tijdelijke huisvesting.

Voor wat betreft het sociaal domein wordt voorgesteld in 2022 in te zetten op de ingeslagen weg van transformatie. In de begroting zijn daarom voorstellen opgenomen om extra middelen beschikbaar te stellen voor:

  • het versnellen van de transformatie;
  • intensivering van de zogeheten bemoeizorg
  • het continueren van het inlooppunt voor geldzaken (GOOS);
  • het continueren van ons doelgroepenbeleid bij re-integratie en participatie.
  • Ook zijn extra middelen geraamd voor de verwachte inhaalzorg vanwege corona.

Naast de al in de kaderbrief opgenomen voorstellen (verlenging formatie inkoop en aanbesteding en extra middelen voor het accommodatiebeleid om enkele grote renovaties te kunnen uitvoeren) zijn in de begroting nog enkele aanvullende budgetvoorstellen opgenomen. Deze zijn voor een deel nodig om de continuïteit te borgen. Het gaat dan om:

  • middelen beschikbaar te stellen om volgend jaar een mobiliteitsvisie op te stellen.
  • het instellen van de taskforce, waarvoor uw raad al bij de voorjaarsnota middelen ter beschikking heeft gesteld, kan in dit kader geplaatst worden.

De begroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2023-2025 sluit met een positief saldo. Voor 2022 is een positief saldo van € 1.426.000 voorzien oplopend naar € 2.091.000 in 2025.
Het college merkt hierbij op dat dit beeld ook genuanceerd moet worden en waarschuwt voor onzekerheden en risico’s die nog niet in de begroting zijn meegenomen. In dit kader wordt bijvoorbeeld de aangekondigde herverdeling van het Gemeentefonds genoemd.

De Opiniërende bespreking van de begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 vindt als volgt plaats:

De algemene beschouwingen worden door de fractievoorzitters kort voorgedragen (maximaal tussen de drie tot vijf minuten per fractie).

Na de algemene beschouwingen is er een schorsing en volgt de eerste reactie vanuit het college, inclusief de beantwoording van de politiek/bestuurlijke vragen.
Vervolgens vindt het debat plaats. Het debat wordt opgeknipt in twee delen: eerst kan nog kort worden gereageerd op hetgeen door het college is meegegeven (al dan niet dat er nog openstaande vragen zijn) daarna is het debat over de aspecten die tijdens de algemene beschouwingen zijn ingebracht (reactie op elkaars algemene beschouwing). Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd.

Deze behandelwijze van de begroting betekent geen behandeling per programma.

Op 11 november 2021 wordt de raad gevraagd de begroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2023-2025 en het investeringsoverzicht 2022 vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd de diverse belastingverordeningen vast te stellen.

Bijlagen